09
ژانویه

مراحل طلاق غیابی

طلاق غیابی به معنای صدور حکم طلاق بر اساس رای دادگاه در صورت عدم حضور و ابلاغ رسمی به طرف خواهان است. در صورتی‌که دادخواست توسط شخصی ثبت شده باشد و ابلاغ به خواهان انجام نشده باشد یا او در جلسات دادگاه حاضر نشود و لایحه ارائه نکرده باشد، اگر محکوم شود، حکم به‌عنوان طلاق نوع غیابی صادر می‌شود.

 

طلاق غیابی

 

طلاق غیابی چیست؟

 

طلاق غیابی به معنای صدور حکم طلاق در شرایطی است که یکی از زوجین یا وکیل او در دادگاه حاضر نشود، لایحه‌ای ارائه نکند یا اخطاریه دادگاه به او ابلاغ نشده باشد. بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، اگر خوانده یا نماینده قانونی او در جلسات دادگاه حضور نداشت و به‌طور کتبی دفاع ارائه نکرد، حکم صادر‌شده به‌عنوان حکم غیابی محسوب می‌شود.

مراحل طلاق غیابی

 

طلاق نوع غیابی، یک فرآیند حقوقی پیچیده است که توسط دادگاه در کنار وکیل خانواده خوب صورت می‌گیرد و بر اساس مراحل مشخصی انجام می‌شود. این مراحل به دقت برنامه‌ریزی شده‌اند تا اطمینان حاصل شود که به‌صورت معقول ابلاغ به خوانده صورت گیرد و فرصت کافی برای دفاع داشته باشد.
• ابتدا، دادخواست باید با اعلام یک نشانی به تشخیص خواهان ثبت شود. سپس ابلاغ این دادخواست در نشانی اعلامی صورت گیرد. اما اگر خوانده در این نشانی شناسایی نشود، خواهان باید به او اخطار دهد تا نشانی جدید را اعلام کند.
• در صورت عدم شناسایی خوانده، خواهان احتمال دارد یا نشانی جدید را اعلام کند یا خوانده را مجهول‌المکان معرفی سازد. در این صورت، امکان معرفی‌کردن خوانده و درج آگهی اخطار حضور در جلسه رسیدگی در روزنامه امکان‌پذیر است.
• اگر خواهان برای دومین بار نشانی اعلام کند و خوانده همچنان شناسایی نشود، دادگاه قرار رد دادخواست صادر می‌کند.
در نهایت، ابلاغ حکم دادگاه نیز با دقت و با توجه‌به مراحل ابلاغ اخطار صورت می‌گیرد. این مراحل نشان از پیچیدگی و دقت حاکمیت در فرآیند طلاق نوع غیابی دارد. در این زمینه از نکاتی که وکیل طلاق رایگان در اختیار شما می‌گذارد، استفاده کنید.

 

مراحل طلاق غیابی

 

راه‌های طلاق غیابی

 

حکم طلاق غیابی گاها به‌دلیل عدم شناسایی و اطلاع خواهان از نشانی خوانده صادر می‌شود. در این حالت، خواهان مجهول‌المکان‌بودن خوانده را اعلام می‌کند. سپس جلسات رسیدگی و حکم دادگاه خانواده را در یک روزنامه کثیرالانتشار منتشر خواهد کرد. بسیاری از موارد نشان‌دهنده عدم آگاهی خوانده از موضوع و صدور حکم طلاق نوع غیابی است.
در فرض دیگر، اگر خواهان نشانی صحیح را اعلام کند و اوراق به نشانی خوانده ارسال شود، اما خوانده به علت عدم حضور در نشانی، اخطار حضور یا حکم طلاق را دریافت نکند، حکم طلاق صادر می‌شود. در برخی موارد، خواهان احتمال دارد بخواهد با اعلام نشانی غلط یا مجهول المکان‌بودن خوانده، اطلاعات را از او پنهان کند تا جلسه رسیدگی بدون اطلاع و حضور خوانده صورت گیرد.
این روش، باعث عدم مقاومت و دفاع خوانده در قبال طلاق خواهد شد و به صدور حکم طلاق منجر خواهد شد. با این‌حال، این روش برخی موارد مبتنی بر فریب دادگاه و تقلب است و در قانون هیچ ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته نشده است. در این مواقع، رای دادگاه طلاق‌غیابی باطل می‌شود.

 

کارشناسان حقوقی

 

 مطالب حقوقی بیشتر

 

جمع‌بندی

طلاق غیابی، وقوع طلاق بدون حضور یکی از زوجین در دادگاه و عدم ابلاغ رسمی به طرف دیگر را شامل خواهد شد. در این روند، اعلام نشانی یا مجهول‌المکان برای جلب حضور خوانده و اخفای اطلاعات به‌منظور جلسات رسیدگی معمولا به‌کار می‌رود. حکم طلاق نوع غیابی احتمالا به‌دلیل عدم آگاهی خوانده از موضوع صادر می‌شود و این فرایند به تقلب در دادگاه می‌انجامد.