19
آگوست

وکیل ارث و میراث

پس از فوت یکی از افراد خانواده، ماترک وی میان اعضای خانواده که قانونا محق باشند، تقسیم می شوند. در قانون اساسی و مدنی ایران، الزام به انجام انحصار وراثت برای ارث برندگان ذکر شده است و بعد از فوت آن شخص باید حتما این امر انجام شود. در...

ادامه مطلب