19
آگوست

وکیل ارث و میراث

پس از فوت یکی از افراد خانواده، ماترک وی میان اعضای خانواده که قانونا محق باشند، تقسیم می شوند. در قانون اساسی و مدنی ایران، الزام به انجام انحصار وراثت برای ارث برندگان ذکر شده است و بعد از فوت آن شخص باید حتما این امر انجام شود. در موارد بسیاری در رابطه با نحوه تقسیم ارث و میراث و سهم هر وارث اختلافاتی به وجود می آید. وکیل ارث و میراث بهترین گزینه برای اقدام و حل این اختلافات می باشد. بدلیل نا آگاهی از قوانین حاکم بر املاکی که وراث آن شخص از متوفی ارث می‌برند و لزوم داشتن وکیل ملکی که آشنایی کامل به تمامی دعاوی ملکی را در حوزه ارث و میراث دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وکیل ارث و میراث

وکیل ارث و میراث دارای تحصیلات آکادمیک حقوقی است و پس از قبولی در آزمون وکالت، حرفه تخصصی خود را آغاز نموده و دارای تجربیات غنی مرتبط با ارث و میراث می باشد. وکیل ارث و میراث پرونده را بررسی می نماید و متناسب با قانون و شرایط بهترین راه حل را ارائه می دهد.

 

وکیل ارث و میراث

 

خدمات وکالتی گروه وکلای دادرسانی

 

قوانین مرتبط با ارث و میراث

 

اولین مسئله برای بررسی این مسئله که آیا شخص مدعی دریافت ارث، از نظر قانون نیز در دسته وارثین قرار می گیرد یا نه؟ مستند به مواد 861 و 862 قانون مدنی اقوام نسبی و سببی به شرح زیر از متوفی ارث می برند.

کارشناسان حقوقی

اقوام نسبی شامل:

 

الف) طبقه اول؛ پدر و مادر و فرزند و فرزند فرزندان.

ب) طبقه دوم؛ جد، خواهر و برادر و فرزندان خواهر و برادر.

پ) طبقه سوم؛ عمو ها، عمه ها، دایی ها و خاله ها و فرزندان آنان.

هر یک از طبقات فوق مانع از ارث بردن طبقه بعدی می شود، حتی اگر فقط یک نفر در آن طبقه باقی مانده باشد.

اقوام سببی شامل اشخاصی می شود که به واسطه ازدواج با شخص ارتباط می یابند، مانند زوجین.

مطابق قوانین هر یک از اقوام سببی و نسبی در صورتی شامل ارث می شوند که شخصی در طبقه بالاتر مانع از ارث بردن آنان شوند. وکیل ارث و میراث با تسلط بر مواد قانونی و رویه حقوقی، وارثان و میزان ارثی که بر هر شخصی تعلق می گیرد، را مشخص می نماید.

 

وکیل ارث و میراث

شرایط مانع از ارث بردن اشخاص

 

پیش از تقسیم ترکه مواردی مانند دیون مالی، قیمت کفن و دفن متوفی، وصیت متوفی تا یک سوم میزان کل ارث بایستی پرداخت شود. پس از تادیه موارد فوق وراث برای تقسیم ارث می توانند به مراجع قضایی مراجعه نمایند. لازم به ذکر است، کورث فقط نسبت به یک سوم اموال خود حق وصیت دارد و بیشتر از این میزان نیاز تنفیذ دیگر وراث می باشد.

 تنظیم وصیت نامه

 

تنظیم وصیت نامه در نزد وکیل ارث و میراث مانع از بروز مشکلات قانونی می شود و تمامی وراث بدون مانعی از حقوق قانونی خود بهره مند می شوند.

چنانچه پس از پرداخت موارد فوق، دیگر ارثی باقی نماند، این مسئله مانع از ارث بردن وراث می شود.

یکی از شرایطی که مانع از ارث بردن می شود، مرگ وارث پیش از فوت متوفی است. در این صورت پس از فوت مورث ، نه وراث متوفی و نه فرزندان یا وراث وی از ترکه ارث نمی برند.

مطابق ماده 880 قانون مدنی، از دیگر موانع ارث بردن می توان به قتل اشاره نمود. قتل مورث توسط وارث، وارث از دریافت ارثیه محروم می نماید. میان قتل به مباشرت یا به تسبیب، به صورت انفرادی یا با مشارکت دیگران نیز تفاوتی وجود ندارد. قتل عمد از موانع ارث بردن است. لیکن اگر قتل با حکم قانون یا برای دفاع مشروع صورت گرفته باشد، از موانع ارث بردن نمی باشد.

از دیگر شرایط ارث بردن وارث، مسلمان بودن وی است. اگر یکی از وراث کافر باشد، و مورث مسلمان باشد، وارث مذکور به دلیل کافر بودن واجد شرایط دریافت ارث نمی باشد.

ماده 882 لعان زن و شوهر نسبت به یکدیگر را از موانع ارث بردن بیان نموده است. زن و شوهری که یکدیگر را لعان نموده باشند، از یکدیگر ارث نمی برند. فرزند این زوج نیز پس از لعان از پدر و جد پدری ارث نمی برد.

فرزندی که از حاصل رابطه نامشروع باشد نیز واجد شرایط دریافت ارثیه نمی باشد. نامشروع بودن فرزند از دیگر موانع ارث بردن وی می باشد.

دریافت ارثیه

 

پس از فوت متوفی به وکیل ارث و میراث مراجعه و تمامی مدارک قانونی را برای بررسی به وی ارائه نمایید. وکیل ارث و میراث با بررسی مستندات و مدارک نسبت به آغاز مراحل قانونی اقدام می نمایند. با حضور وکیل ارث و میراث دیگر نگرانی وجود ندارد، زیرا تمامی مراحل تقسیم ارث به درستی و قانونی پیش خواهد رفت و تمامی اشخاص به حقوق قانونی خود می رسند.