11
جولای

دادخواست چیست؟

دادخواست چیست و تنظیم آن به چه صورت است؟ دادخواست که از کلمه دادخواهی برگرفته شده است. به معنای عدالت خواهی و حق جویی می‌باشد. اشخاص برای ثبت شکایات و به منظور رسیدگی به این شکایات از سوی مراجع قضایی بایستی موضوع را در قالب دادخواست به مراجع قضایی...

ادامه مطلب