16
اکتبر

تخلیه ملک مسکونی و نکات قانونی آن

در صورتی‌که موجر به‌ عنوان خواهان علیه مستاجر یک دعوی جهت پس گرفتن ملک از مستاجر مطرح کند، به این دعوی تخلیه ملک گفته می‌شود. در واقع صاحب‌خانه یا موجر زمانی می‌تواند از دادگاه حکم تخلیه دریافت کند که با مستاجر بر سر زمان تخلیه به توافق نرسیده است...

ادامه مطلب