21
سپتامبر

ابرا مهریه چیست؟

به‌موجب قانون مدنی به‌واسطه عقد نکاح حقوق مالی برای زوجه ایجاد می ‌شود که این حق به‌عنوان مهریه شناخته شده است. در واقع مهریه دینی محسوب می‌شود که برعهده زوج قرار دارد و به‌محض ازدواج و مطالبه زوجه، زوج باید آن را پرداخت کند. با این‌حال زوجه می‌تواند به‌...

ادامه مطلب