10
ژوئن

تفاوت مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه

تفاوت مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه چیست؟ مهریه یکی از نتایج ازدواج دائمی و موقت در فرهنگ و قانون ایران است. قانونا هرچیزی که مالیت داشته باشد قابلیت تعیین شدن برای مهریه را دارد،و دادگاه در مرحله اجرا و پرداخت مهریه امور غیر منطقی مانند بال مگس را نمی پذیرد....

ادامه مطلب