05
مه

جرم تهدید

بررسی جرم تهدید و مجازات جرم تهدید در قوانین جزایی جرم تهدید به این معنا است که فردی، با اظهارات یا اقداماتی، شخص دیگری را به انجام یک عمل بد و نامشروع در آینده ترغیب و بترساند. این تهدید می‌تواند شامل اقداماتی نظیر قتل، آسیب جسمی، آسیب به حیثیت...

ادامه مطلب