28
آگوست

فروش مال غیر

فروش مال غیر چیست؟ هر شخص طبق قانون حق هرگونه تصرفی در اموال خود را دارد، لیکن در صورت عدم اعطای اجازه یا توکیل به دیگری، هیچ کس حق ندارد در اموال وی تصرفی نماید. انتقال یا فروش مال یا منفعت متعلق به مال دیگری بدون دریافت اذن یا...

ادامه مطلب