28
آوریل

سهم الارث

در تعیین و تقسیم سهم الارث، توجه به دو رابطه اساسی، یعنی رابطه نسبی و رابطه سببی، بسیار حیاتی است. رابطه نسبی بر اساس خون و نژاد مشترک شکل می‌گیرد، مانند رابطه پدر و فرزندی، در حالی که رابطه سببی بر اساس ازدواج است و مثال آن، رابطه زن...

ادامه مطلب