25
اکتبر

حبس تعزیری چیست؟

ماهیت حبس تعزیری مشخص‌نبودن میزان آن در شرع است و در واقع خود قانونگذار مدت آن را تعیین می‌کند. این حبس در 8 درجه تعریف می‌شود؛ یک شدیدترین و هشت، سبک‌ترین مجازات به‌ حساب می‌آید. در برخی شرایط امکان کاهش میزان حبس و یا تبدیل آن را به جزای...

ادامه مطلب