21
دسامبر

قرارداد اجاره نامه و اوصاف آن

قرارداد اجاره یا اجاره نامه قراردادی است که به موجب آن مستاجر از ملک موجر برای مدت کوتاهی و در ازای پرداخت مبلغی به‌صورت ماهانه استفاده می‌کند. اولین اجاره و سپرده تضمینی باید هنگام امضای قرارداد پرداخت شود. این یک قرارداد حقوقی بین مالک و مستاجر است که حقوق...

ادامه مطلب