28
آگوست

فروش مال غیر

فروش مال غیر چیست؟ هر شخص طبق قانون حق هرگونه تصرفی در اموال خود را دارد، لیکن در صورت عدم اعطای اجازه یا توکیل به دیگری، هیچ کس حق ندارد در اموال وی تصرفی نماید. انتقال یا فروش مال یا منفعت متعلق به مال دیگری بدون دریافت اذن یا اجازه وی به دیگران، جرم فروش مال غیر نامیده می شود. جرم فروش مال غیر هم از جنبه حقوقی و هم از جنبه کیفری قابلیت تعقیب و پیگیری را دارد.

فروش مال غیر چیست؟

به دلیل اهمیت بالای حق مالکیت اشخاص در رابطه با اموالشان، قانون گذار در رابطه با جرایمی از این قبیل که ناقض حقوق افراد است، مجازات های شدیدی در نظر گرفته است.
فروش مال غیر در حکم تعدی و تفریط به حقوق دیگران و برهم زدن آرامش جامعه تلقی می شود. در صورت ورود چنین اتهامی به اشخاص بهتر است به وکیل کیفری مراجعه نمایند، تا بتوانند به نحو احسنت از حقوق خود دفاع نمایند.

 

فروش مال غیر

خدمات وکالتی ♦ گروه وکلای دادرسانی

 

02188642409 | تلفن تماس مشاوره حقوقی

 

ارکان محقق شدن جرم فروش مال غیر

 

مستند به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، شخصی که مال غیر یا منفعت آن را را با علم به تعلق داشتن به دیگری به نحوی از انحا منتقل نماید و باعث متضرر شدن دیگری شود، در حکم کلاهبردار شناخته می شود و مجازات وی نیز مجازات کلاهبردار در نظر گرفته می شود.
جرم فروش مال غیر فقط در رابطه با شخص انتقال دهنده نخواهد بود، اگر انتقال گیرنده با علم به عدم تعلق مال به انتقال دهنده، مال یا منفعت آن را از انتقال دهنده دریافت نماید، انتقال گیرنده نیز مجرم شناخته می شود.

فروش مال غیر چیست؟

 

به علت حساسیت جرم انتقال مال غیر، قانون گذار در شرایطی مالک مال را نیز به عنوان مجرم شناسایی نموده است. چنانچه مالک از وقوع جرم انتقال مال غیر مطلع شود، اما تا یکماه پس از اطلاع اقدام به ارائه اظهاریه به دفاتر ثبت یا دیگر دفاتر دولتی برای ابلاغ موضوع به انتقال دهنده ننماید، معاون جرم به حساب می آید.

رکن مادی جرم

 

رکن مادی این جرم شامل مواردی مانند هبه، بیع، صلح و… می باشد که در آن به نوعی انتقال مال یا منفعت دیگری صورت گیرد. رکن مادی جرم قسمتی از جرم است که در بیرون قابل مشاهده است و نمود خارجی دارد.

رکن معنوی جرم

 

رکن معنوی جرم شامل قصد و نیت مجرم برای ارتکاب جرم می باشد، در جرم فروش مال غیر رکن معنوی شامل قصد اضرار به دیگری، کسب سود و علم به تعلق مال به دیگری می باشد. برخلاف جرم کلاهبرداری در جرم فروش مال غیر نیازی به تقلب و سوءنیت مجرم نیست.
ممکن است شخصی مال را به تصور اینکه مالک آن است انتقال دهد، در این صورت رکن معنوی جرم ناقص است. وکیل کیفری با ارائه مدارک و مستندات در دادگاه قادر به رفع اتهام و برطرف کردن ابهامات در این باره می باشد.

 

فروش مال غیر

 

 

فروش مال منقول یا غیر منقول

 

در فروش مال منقول یا غیر منقول بودن مال مهم نیست و فروش و انتقال مال چه منقول و چه غیر منقول، جرم تلقی می شود.

 

جرم فروش مال غیر در مال مشاع نیز محقق می شود؟

 

اگر شریک در مال مشاع بیشتر از سهم خود را به دیگری بفروشد، و این امر را بدون دریافت رضایت دیگر شرکا انجام دهد، عمل وی جرم فروش مال غیر نخواهد بود ولی در رابطه با خریدار، کلاهبردار به حساب می آید.

 

مجازات جرم فروش مال غیر چیست؟

 

مجازات جرم فروش مال غیر در ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مطابق با مجازات کلاهبرداری به شرح زیر تعیین شده است؛

رد اصل مال به مالک اصلی

حبس متغیر از 1 تا 7 سال

پرداخت جزای نقدی معادل مبلغی که اخذ شده است.

 

شرایط تشدید مجازات فروش مال غیر

 

در شرایطی میزان مجازات فروش مال غیر تشدید می شود:

 

 1) صورتی که انتقال دهنده (مجرم)، کارمند دولت باشد یا در بخش هایی فعالیت نماید که دسترسی آسان به این دسته از اطلاعات دارد.

 2) با استفاده از وسایل تبلیغات جمعی مانند تلوزیون یا رادیو و… جرم صورت گرفته باشد.

 3) مجرم با عنوان کارمند بخش های دولتی فعالیت نموده و اقدام به ارتکاب جرم فروش مال غیر نماید.

در این صورت، مرتکب به رد اصل مال اخذ شده، مجازات حبس از 2 تا 10 سال، انفصال ابدی از خدمات دولتی وی پرداخت جزای نقدی محکوم گردد.
تشدید مجازات در این موارد به دلیل سلب اعتماد عمومی از خدمات دولتی و رسانه های عمومی است و این مسئله تاثیر عمیقی بر آرامش و آسایش جامعه خواهد داشت.

فروش مال غیر

 

♦ مشاوره با بهترین وکیل کیفری در تهران

 

کارشناسان حقوقی

 

معاونت در فروش مال غیر و مجازات آن

 

معاون در وقوع جرم شخصی است که به صورت مستقیم در شکل گیری و انجام جرم نقشی نداشته، لیکن با اعمال خود وقوع جرم را تسهیل نموده و وسایل وقوع جرم را فراهم نموده است. برای مثال در جرم معاون فروش مال غیر، مالکی که از فروش مال خود به دیگری بدون اجازه وی اطلاع یابد لیکن به مراجع ذی صلاح اطلاع ندهد، معاون در جرم به حساب می آید.
مجازات معاونت در جرم فروش مال غیر براساس قانون مجازات اسلامی به شرح زیر می باشد. در این قانون به صورت خاص مجازات انگاری نشده است؛

الف) فروش مال غیر جرمی تعزیری است، در جرایم تعزیری مجازات معاون جرم به میزان یک تا دو درجه نسبت به مرتکب کمتر می باشد.

ب) با توجه به این مسئله که میزان حبس جرم فروش‌ مال غیر 1 تا 7 سال است، مجازات آن حبس درجه 4 می باشد و مجازات معاونت در این جرم حبس درجه 5 یا 6 تعیین می شود.