15
آگوست

وکیل تجارت بین الملل

وکیل تجارت بین الملل (وکیل دعاوی تجاری)، شرکت ها برای برقراری بهتر ارتباط با دیگر کشورهای جهان و افزایش گستره فروش و تبلیغات ملزم به گسترش حیطه فعالیت هستند. تجارت شرکت ها در حوزه بین المللی که از سطح داخلی فراتر می رود نیازمند رعایت ضوابط و شرایط خاصی است. برای ایجاد ارتباط تجاری با کشورها و شرکت های مستقر در دیگر شرکت ها آشنایی با قوانین و عرف های تجارت بین الملل ضروری می باشد.

وکیل تجارت بین الملل

 

امروزه به دلیل تسهیل امکان تجارت در سطح جهانی و سودآوری تجارت بین المللی، تقاضا برای این قبیل مراودات از سوی شرکت ها و تجار افزایش یافته است. علاوه بر سود آوری تجارت در حوزه بین المللی، این نوع تجارت در صورت بی مبالاتی و نداشتن دانش کافی ممکن است منجر به ضررهای عظیم مالی به شرکت شود.

وکیل تجارت بین الملل

 

 مطالب بیشتر: وکیل چک برگشتی

 

 

وکیل تجارت بین الملل

 

وکیل تجارت بین الملل دارای سابقه و تجربیات غنی در زمینه تجارت در سطح جهانی است و تخصص و آگاهی کاملی بر این موضوع دارد. همین مسئله وکیل تجارت بین الملل را به شخصی مناسب برای اجرا و بررسی حقوقی امور شرکت در تجارت بین الملل تبدیل می نماید.

 وکیل امور شرکت ها که در این حوزه، با شرکت همکاری می نماید، بایستی به حقوق تجارت بین الملل تسلط کامل داشته باشد. حقوق تجارت بین الملل به بیان قواعد و اصول بر روابط بازرگانی و تجاری میان اشخاص و شرکت ها می پردازد. هدف حقوق تجارت بین الملل انسجام بخشی به روابط بازرگانی بین اشخاص، شرکت ها و کشورها در سطح بین المللی است.

وکیل تجارت بین الملل - وکیل دعاوی تجاری

 

 مطالب بیشتر: وکیل کیفری

 

وکیل دعاوی تجاری

 

 

چالش وکیل تجارت بین الملل در این زمینه رعایت قواعد رعایت حقوق تجارت بین الملل و در عین حال حفظ منافع و شهرت شرکت در سطح بین المللی و جهانی است.

حفظ قواعد داخلی و قواعد تجارت بین‌الملل ،توجه به کنوانسیون ها و قراردادهای بین المللی بازرگانی و رعایت قوانین تجاری کشورهای مقصد تجارت از جمله وظایف وکیل تجارت بین‌الملل می باشد.

قراردادهای بین المللی ممکن است میان یک کشور با کشورهای دیگر یا تجار یک کشور با تجار کشورهای دیگر صورت پذیرد. قراردادهای بین المللی بایستی واجد شرایط و ضوابط قانونی خاصی باشند که با حضور وکیل تجارت بین الملل مشکلی از این نظر برای شرکت به وجود نخواهد آمد.

همچنین ممکن است علیه شرکت در سطح جهانی شکایتی طرح شود، وکیل دعاوی تجاری با حضور در محاکم تجاری بین المللی و با ارائه دفاعیه در صورت نیاز، به دقت از منافع و مصالح شرکت حفاظت می نماید.

علاوه بر شرکت ها، بازرگانان و تجاری که فعالیت جهانی دارند، نیازمند وکیلی هستند که دارای توانایی حفظ منافع آنان در دعاوی بین المللی باشد و تخصص و دانش کافی برای رسیدگی به مسائل بین المللی تاجر را داشته باشد.

 

وکیل امور شرکتی

 

وکیل امور شرکتی باید در کنار تسلط به قواعد و قوانین مرتبط داخلی بایستی به قواعد حقوق تجارت بین الملل نیز اشراف داشته باشد.

آشنایی با اصول و مفاد مورد نیاز برای درج در قرارداد و نحوه قرارداد نویسی، رعایت قوانین و مقررات داخلی کشور در انعقاد قراردادهای بین المللی، حفظ منافع شرکت و توجه به حسن نیت طرف قرارداد و…. از جمله وظایف وکیل امور شرکتی می باشد.

شخصیت حقوقی شرکت ها و افزایش گستره فعالیت شرکت ها در سطوح داخلی و خارجی و پیچیدگی دعاوی مرتبط با شرکت، حضور وکیل امور شرکتی در هنگام فعالیت های حقوقی و تجاری را به امری ضروری تبدیل نموده است.