05
مه

جرم تهدید

بررسی جرم تهدید و مجازات جرم تهدید در قوانین جزایی

جرم تهدید به این معنا است که فردی، با اظهارات یا اقداماتی، شخص دیگری را به انجام یک عمل بد و نامشروع در آینده ترغیب و بترساند. این تهدید می‌تواند شامل اقداماتی نظیر قتل، آسیب جسمی، آسیب به حیثیت و آبرو، یا آسیب مالی باشد. در قوانین جزایی کشورهای مختلف، جرم تهدید به شدت محکوم شده است و مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است؛ از جمله شلاق و حبس. مجازات‌ها بسته به شرایط مختلف ممکن است متفاوت باشند، و حتی ممکن است بسته به اینکه تهدید همراه با اجبار باشد یا نه، مجازات تعیین شود.

مقاله‌ی حاضر به بررسی این مفهوم می‌پردازد، ابتدا به تشریح جرم تهدید لفظی می‌پردازد و سپس به تحلیل مجازات‌های این جرم، همراه با مطالعه موارد متفاوت و تأثیر آنها بر مجازات، می‌پردازد. با در نظر گرفتن اینکه حکم مجازات در موارد مختلف ممکن است متفاوت باشد، این مقاله به مطالعه و بررسی این تفاوت‌ها و عوامل مؤثر در تعیین مجازات جرم تهدید می‌پردازد.

این مقاله به خواننده اطلاعات کاملی درباره مفهوم جرم تهدید، نحوه‌ی تعریف و تشخیص آن، و مجازات‌های مرتبط با آن ارائه می‌دهد.

 

جرم تهدید

 

چند سوالی که در جرم تهدید بیشتر پرسیده می‌شود:

 

آیا تهدید کردن دیگران جرم است؟

 

  • بله، تهدید کردن دیگران در برخی شرایط ممکن است به عنوان یک جرم محسوب شود و برای آن مجازات‌های قانونی پیش‌بینی شود که در مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

 

مجازات جرم تهدید بر اساس قانون چیست؟

 

  • مجازات قانونی برای جرم تهدید کردن دیگران شامل شلاق تا 74 ضربه یا حبس از 1 ماه تا 1 سال می‌باشد که در مقاله به آن پرداخته شده است.

مجازات جرم تهدید همراه با اجبار برای اخذ سند یا نوشته چیست؟

 

  • برای جرم‌تهدید برای اخذ سند یا نوشته از دیگران، مجازات شلاق تا 74 ضربه و حبس از 45 روز تا 1 سال در نظر گرفته شده است که در مقاله به آن اشاره شده است.

 

جرم تهدید

 جرم تهدید لفظی 

 

تهدید معمولاً با استفاده از الفاظ انجام می‌شود و شایع‌ترین شکل آن، تهدید لفظی است. در جرم تهدید لفظی، مرتکب جرم با استفاده از الفاظ، طرف مقابل را نسبت به انجام یک عمل بد و نامشروع ترسانده و او را به انجام آن عمل وادار می‌کند. این نوع تهدید معمولاً در مواردی نظیر تهدید به قتل، آسیب جسمی، آبروی شخصی یا مالی اتفاق می‌افتد.

قانون مجازات اسلامی، جرم تهدید لفظی را تشخیص داده و مجازات‌های متناسبی برای آن در نظر گرفته است. به عنوان مثال، در ماده 669 این قانون آمده است که هرگاه فردی دیگری را به هر نحوی به قتل یا آسیب جسمی، شرفی یا مالی یا به افشای رازهای شخصی یا خانوادگی خود تهدید کند، به مجازات محکوم خواهد شد.

در نتیجه، تهدید به یکی از شکل‌های جرم‌تهدید است که با استفاده از الفاظ یا اقداماتی، شخص دیگری را به انجام یک عمل بد و نامشروع در آینده وادار می‌کند. قانون جزایی اسلامی نیز برای مبارزه با این جرم، مجازات‌های قانونی و سنگینی را در نظر گرفته است.

 

کارشناسان حقوقی

مطالب مفید حقوقی:

مجازات جرم تهدید در قانون جزایی اسلامی

برای اثبات جرم تهدید، نه تنها لازم است که فرد دیگری را ترسانده و او را نسبت به انجام یک عمل بد و نامشروع در آینده وادار کنیم، بلکه حتی اگر تهدید کننده خود عملی نکرده باشد، این جرم تحقق می‌یابد. در صورتی که شرایط جرم‌تهدید مهیا شده باشد و جرم تهدید محقق شود، مجازات‌هایی برای مرتکب تعیین می‌شود.

ماده 669 قانون مجازات اسلامی برای جرم تهدید مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته است. این ماده بیان می‌دارد:

«هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد».

به این ترتیب، مجازات جرم تهدید ممکن است شامل:

حبس تعزیری به مدت دو ماه تا دو سال، یا شلاق تا 74 ضربه می‌شود.

استفاده از لفظ “یا” در این ماده به این معناست که قاضی می‌تواند یکی از این دو مجازات را برای مجرم تعیین کند، بسته به شرایط و احوال مجرم و ماهیت جرم.

 

مجازات تهدید همراه با اجبار در قانون جزایی اسلامی

ماده 668 از قانون مجازات اسلامی به جرم‌تهدید همراه با اجبار اشاره می‌کند. این ماده بیان می‌دارد:

«هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سندی و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

می‌توانیم این جرم را از موارد متفاوت با ماده 669 تشخیص دهیم:

مجرمانه محدود به نتیجه: بر خلاف ماده 669 که جرم مطلق است، ماده 668 یک جرم محدود به نتیجه است، به این معنا که جرم تنها در صورتی محقق می‌شود که سند یا نوشته‌ای گرفته شود و نتیجه مورد نظر مجرم تحقق یابد.

مجازات‌های مختلف:

  • در ماده 668، هر دو مجازات حبس تعزیری و شلاق اعمال می‌شود، به عبارت دیگر، مجرم ممکن است همزمان به حبس و هم به شلاق محکوم شود.

مطابق این ماده، مجازات تهدید همراه با اجبار ممکن است شامل:

حبس از سه ماه تا دو سال، و شلاق تا 74 ضربه

به علاوه، با توجه به تغییرات در مجازات حبس تعزیری، میزان حبس ممکن است در بازه‌های مختلفی میان دو ماه تا دو سال تعیین شود، بسته به شرایط و جزئیات مرتکب جرم.