10
ژوئن

تفاوت مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه

تفاوت مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه چیست؟ مهریه یکی از نتایج ازدواج دائمی و موقت در فرهنگ و قانون ایران است. قانونا هرچیزی که مالیت داشته باشد قابلیت تعیین شدن برای مهریه را دارد،و دادگاه در مرحله اجرا و پرداخت مهریه امور غیر منطقی مانند بال مگس را نمی پذیرد. در عقد زوجیت دائمی تعیین مهریه اختیاری است و اجباری در آن وجود ندارد ولی در ازدواج موقت تعیین مهریه الزامی است.
براساس مواد قانون مدنی ایران به محض انعقاد عقد دائم یا موقت زن مالک مهریه می شود و زوجه در هر زمانی قادر به مطالبه مهریه است. مرد نیز باید مطابق میزان مشخص شده مهریه را به وی بپردازد. مالک مهریه شدن زوج در حین انعقاد عقد، به این معنی است که زوج پس از دریافت درخواست زوجه بر پرداخت مهریه مکلف به پرداخت مهریه است و عدم پرداخت مهریه برای زوج تبعات قانونی به دنبال خواهد داشت.

تفاوت مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه چیست؟

 

 

به طور کلی مهریه براساس روش پرداخت به دو نوع مهریه عند الاستطاعه و مهریه عندالمطالبه تقسیم می شوند. تعیین این مسئله که پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه یا عندالامطالبه باشد با توافق زوجین و پیش از عقد و بعد از آن قابل مذاکره است.
عندالاستطاعه یا عندالمطالبه بودن مهریه در سند ازدواج به صورت شرط ضمن عقد درج می گردد و به امضای طرفین می رسد. همچنین می توان قسمتی از مهریه، مهریه عندالاستطاعه و قسمت دیگر مهریه عندالمطالبه باشد. بهتر است پیش از تعیین مهریه و نوع آن طرفین ازدواج برای کسب اطلاعات بیشتر در جلسه ای مشاوره حقوقی با وکیل خانواده داشته باشند.
پس از ازدواج نیز با توافق زوجین مهریه عندالمطالبه را می توان به عندالاستطاعه و برعکس تبدیل نمود. در ادامه این مطلب به تفضیل به نحوه پرداخت این دو روش خواهیم پرداخت.

 

تفاوت مهریه عندالامطالبه و عندالاستطاعه

مهریه عندالاستطاعه چیست؟

 

مهریه عندالاستطاعه به مهریه ای گفته می شود که هرگاه زن آن را درخواست نماید، مرد در صورتی مکلف به پرداخت می باشد که تمکن داشته باشد و درشرایطی دادگاه می تواند مرد را ملزم به پرداخت مهریه نماید که مرد تمکن مالی لازم برای پرداخت مهریه را داشته باشد.
نداشتن تمکن مالی زوج به این معنی است که به غیر از مستثنیات دین زوج دیگر اموالی ندارد. مستثنیات دین شامل؛ منزل مسکونی، وسایل خانه مورد نیاز برای ادامه زندگی، ابزار و وسایل کار برای ادامه حرفه و امرار معاش و تلفن ضروری شخص می باشد.
اگر زوج جدای از مستثنیات دین مالک اموال دیگری نباشد، زوجه و وکیل خانواده وی قادر به دریافت مهریه نخواهند بود، زیرا همانطور که پیش تر به آن پرداختیم ذکر عبارت مهریه عندالاستطاعه، پرداخت آن را منوط به مالک بودن زوج به اموالی به غیر از مستثنیات دین و تمکن مالی برای پرداخت مهریه می نماید.
در کل اثبات دارا بودن مرد در پرداخت مهریه با زوجه است و در صورت ناتوانی، زوج باید دلایل نفی کننده به دادگاه ارائه نماید.

پرداخت مهریه

 

اموالی غیر از مستثنیات دین شامل اموال منقول و غیر منقول می شود و تفاوتی ندارد. وکیل خانواده زوجه می تواند با استعلام از اداره ثبت یا استشهاد محلی از وجود دیگر اموال زوج و استطاعت مالی وی مطلع شود و این موضوع را به دادگاه اطلاع دهد، در این صورت دادگاه زوج را ملزم به پرداخت مهریه عندالاستطاعه می نماید. زن و وکیل خانواده وی مکلف به اثبات توانایی مالی مرد برای پرداخت مهریه در مهریه عندالاستطاعه هستند.
در صورتی که زوجه و وکیل خانواده نتوانند استطاعت مالی زوج در پرداخت مهریه عندالاستطاعه را ثابت نمایند، زوج تکلیف قانونی برای پرداخت مهریه نخواهد داشت.
چنانچه زوج توانایی مالی داشته باشد اما برای فرار از پرداخت مهریه اموال خود را به دیگران منتقل کند، زوجه با دریافت مشاوره حقوقی می تواند این مسئله را پیگیری نماید و در برخی موارد این اقدام زوج برای پرداخت نکردن مهریه با عنوان فرار از دین جرم انگاری می شود.

 

تفاوت مهریه عندالامطالبه و عندالاستطاعه چیست؟

 

 مشاوره با وکیل خانواده با تجربه

 

مهریه عندالمطالبه چیست؟

 

مهریه عندالمطالبه برخلاف مهریه عندالاستطاعه پس از عقد در هر زمانی از سوی زوجه قابل مطالبه است. نداشتن توانایی مالی از سوی زوج در دادگاه قابل قبول برای پرداخت نکردن مهریه نیست.
عندالامطالبه به این معنی است که در هر زمانی که خواسته شود، باید پرداخت شود.
هرچند نداشتن توانایی مالی در پرداخت مهریه عندالمطالبه در دادگاه مورد توجه قرار می گیرد و قاضی دادگاه خانواده نسبت به اقساطی کردن یا هر عملی در جهت کمک به زوج برای پرداخت اقدام می نماید. در این صورت زوج با ارائه درخواست اعسار، ناتوانی مالی در پرداخت مهریه را اعلام می نماید. لیکن در مبحث مهریه عندالاستطاعه زوج نمی تواند درخواست اعسار نماید، زیرا پرداخت مهریه منوط به توانایی مالی مرد است و از این لحاظ الزامی بر مرد وجود ندارد که در صورت ناتوانی هم مهریه را پرداخت نماید.

 

کارشناسان حقوقی

 

تفاوت مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه

 

از دیگر تفاوت های مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه می توان به مبحث حکم جلب اشاره نمود.
در مهریه عندالامطالبه چنانچه زوج مهریه را پرداخت ننماید و به همین منظور در جلسات دادگاه خانواده حضور نیابد با نماینده ای نیز نفرستد، زوجه قادر به دریافت حکم جلب زوج می باشد ولی در مهریه عندالاستطاعه زوجه چنین حقی ندارد.
در موضوع طلاق و جدایی طرفین فرقی نمی کند درخواست طلاق از سوی زوجه مطرح شده یا زوج و موضوعاتی مانند عدم تمکین و ناشزه بودن زن تاثیری در پرداخت مهریه ندارد. لیکن در شرایطی طرفین تصمیم می گیرند به صورت توافقی و بدون دریافت مهریه از یکدیگر جدا شوند.
در تمامی این مراحل حضور وکیل خانواده و دریافت مشاوره حقوقی از وی بسیار موثر است و درنهایت باعث می شود طرفین بتوانند به نتایج مورد نظر خود دست یابند.